PERTEK  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI ARAÇ  SATIŞ İLANI
 
              Vakfımıza ait 62 AG 100 plakalı, 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC marka hizmet aracı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 
İHALEYE ÇIKARTILAN 62 AG 100 PLAKALI ARACIN
 
 NİTELİĞİ                            
Hizmet Aracı
MİKTARI
1 Adet
DURUMU                       
Faal
MUHAMMEN BEDELİ        
 15.916 TL(On Beş Bin Dokuz Yüz On Altı Lira)
GEÇİCİ TEMİNATI           
 478 TL(Dört Yüz Yetmiş Sekiz Lira )
İHALE TARİHİ VE SAATİ
15/10/2018 Pazartesi Günü Saat  14:00
İDARENİN TELEFON VE FAKS NUMARASI
 Tel:0 428 651 27 83   Faks: 0 428 651 30 84
İHALENİN YAPILACAĞI YER
Pertek Kaymakamlığı Toplantı Salonu
(İstiklal Mah. Hükümet Konağı Pertek / Tunceli)
İHALE ŞEKLİ                      
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü.        
 
 
 
       
 1. İhalesi Pertek Kaymakamlığı Hükümet Binasında 15.10.2018 tarihinde Pazartesi günü saat:14:00 da Kaymakamlık Toplantı Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
   İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)
 1. Dilekçe (Satışa çıkan araçları gördüğüne dair)
 2. Kanuni ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)
 3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 4. Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
            İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
 1. Dilekçe (Satışa çıkan araçları gördüğüne dair)
 2. Ticaret ve Sanayi odası belgesi
 3. Ticaret sicil belgesi
 4. Şirket i temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
 5. Ayrıca istekliler adına teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
 6. Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
 1. İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
 2. Telgraf, Faks ve Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Satılacak Araç mesai saatlerinde Pertek Hükümet Konağı otoparkında, olduğu yerde görülebilir, artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
 4. Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir. İhale ile ilgili bilgi almak isteyenler için ihale şartnamesi www.pertek.gov.tr adresinde görülebilir.
 5. Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Pertek Mahkemeleri yetkilidir.
 6. Vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar.
 7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 8. İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.
       Kamuoyuna ilanen duyurulur.
 
                                                                                                           Arif GÜL
                                                                                                          Kaymakam
                                                                                                             Vakıf Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERTEK  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA AİT ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ
 
ŞATIŞI YAPILACAK ARAÇ
 
S.No
Aracın Cinsi
Markası
Plakası
Modeli
Muh.Bedeli
İhale Tarihi
İhale Saati
Geçici Teminat
1
Kapalı
Kasa Kamyonet
4X4 XENON ÇİFT KABİN AC
62 AG 100
2011
15.916 TL (On Beş Bin Dokuz Yüz On Altı Lira)
15.10.2018
14:00
478   TL (Dört Yüz Yetmiş Sekiz Lira)
 
    İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)
 1. Dilekçe (Satışa çıkan araçları gördüğüne dair)
 2. Kanuni ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)
 3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 4. Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
 1. Dilekçe (Satışa çıkan araçları gördüğüne dair)
 2. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
 3. Ticaret sicil belgesi
 4. Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
 5. Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü
 6. Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
MADDE 1 Vakfımıza ait 62 AG 100 plakalı, 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC marka hizmet aracı,  Vakıf Mütevelli Heyetinin 31.05.2018 tarih ve 8 sayılı toplantı  kararı ile satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (arttırma) usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
 
MADDE 2- Vakfımıza ait 62 AG 100 plakalı, 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC marka hizmet aracının ihalesi 15.10.2018 Pazartesi  günü, ihale komisyonu huzurunda ve  Pertek Kaymakamlık Binası Toplantı Salonunda saat 14:00 da yapılacaktır.
 
MADDE 3-İhaleye girebilmek için satılacak taşınır malın tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı DİK’nun 25. ve 26. maddeler gereğince en az % 3 oranında geçici teminat alınır. Bu teminat ihale bedelinin ödenmesinden ve malın teslim alınmasından sonra müşteriye geri verilir. %3 Geçici Teminatı Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının T.C. Ziraat Bankası Pertek Şubesindeki TR070001000346055422635002 IBAN no’lu hesabına ihale saatinden önce yatırmış olmaları gerekmektedir.
 
MADDE 4- Vakfımıza ait 62 AG 100 plakalı, 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC marka hizmet aracının ihalesi üzerinde kalan şahıs 3 gün içerisinde ihale bedelinin % 6 tutarındaki kesin teminatını yatırmak zorundadır. Bu müddet içerisinde kesin teminatını yatırmayanların ihalesi feshedilerek alınan % 3 geçici teminatı irad kaydolunacaktır.
 
MADDE 5-İhaleye katılacaklar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdırlar. a- İş veya kanuni ikametgah adresi gösterir belgeyi b- Tebligat adresini gösterir belgeyi (iş ve ikametgah adresi farklı ise), c- T.C. Nüfus Cüzdanı Örneği,   d- Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
 
 
 
MADDE 6-2886 sayılı DİK’nun 6. maddesinde yazılı kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanlar üzerinde ihale yapılırsa, ihale bozularak geçici veya kesin teminatı gelir yazılır. Gerekiyorsa ilgililer hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununa ve DİK’na göre kovuşturma açılır.
 
MADDE 7- Vakfımıza ait 62 AG 100  plakalı 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC marka hizmet aracı mesai saatleri içinde Hükümet Binamız bahçesinde ve olduğu yerde görülebilir. Artırmaya girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
 
 
MADDE 8- Vakfımıza ait  62 AG 100  plakalı 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC  marka hizmet aracı;
 • 2011 modeldir 
 • TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC  Siyah  renktedir.
 • Yolcu kapasitesi 3+1’dir.
 • Dizel yakıtlıdır.                
 • Dört lastiği de orta durumdadır.
 • 103 Motor gücündedir.
 • 119.500 km. dedir.
 • Durumu faal’dir.     
 
MADDE 9- Aracın devir işlemleri sırasında doğabilecek her türlü vergi, resim, harçlar vb. giderler yükleniciye aittir.
MADDE 10- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta amirlerince onaylanan veya iptal edilen ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır, mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
 
MADDE 11-2886 sayılı DİK’nin 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda 10. maddede açıklandığı şekilde tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde alıcı, ihale bedelini Pertek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının T.C. Ziraat Bankası Pertek Şubesindeki TR070001000346055422635002  IBAN no hesabına peşin yatırmak ve Mal Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüklerine de ihale ile ilgili vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hazineye gelir yazılır.
 
MADDE 12-İhaleye katılmak isteyenler, Vakfımıza ait TATA marka hizmet aracının Hükümet Binamız bahçesinde gördüklerini ve göründüğü haliyle kabul ettiklerine dair beyan vereceklerdir. 
 
MADDE 13-Yüklenici ihale bedelini ve 11. maddede sayılan diğer giderleri ödediği tarihten itibaren  satın aldığı aracı 7 (yedi) gün içerisinde teslim alacaktır. Aksi takdirde 2886 sayılı DİK’nin 59. maddesi uygulanır.
 
MADDE 14-İhaleye katılıp pay sürenler, kendilerinden fazla pay süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedelle bağlıdırlar. Müşteri ihalede teklif ettiği bedelden dönemez. Son teklifler alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra zam teklifleri kabul edilmez.
 
MADDE 15-Telgraf, Faks ve Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek, değerlendirmeye alınmayacaktır. Aracı almak isteyen isteklinin ihale tarihi ve saatinde belirtilen adreste hazır bulunması gerekmektedir.
 
MADDE 16-Bu hususta doğacak itilaflardan Pertek Mahkemeleri yetkilidir.
 
MADDE 17-Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanlar ihaleye katılamazlar.
 
MADDE 18-Satılan Vakfımıza ait 62 AG 100  plakalı 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC marka hizmet aracının fiyatına % 18 KDV ilave edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
MADDE 19-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
ÖZEL ŞARTLAR:
MADDE 20-Alıcı, malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılmadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu şartname hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.
 
                      İş bu  Vakfımıza  ait  62 AG 100  plakalı 2011 model TATA 4X4 XENON ÇİFT KABİN AC marka hizmet aracının satış şartnamesi 20 maddeden ibarettir.
 
                      İLANEN DUYURULUR.
 
 
                                                                                                                                                           Arif GÜL
                                                                                                                                                             Kaymakam
                                                                                                                                Vakıf  Başkanı